Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gay-Straight Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homo openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

Doe mee!

Jouw hulp is nodig. Steun de nationale en internationale strijd voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hulpverlening

Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden

Heb je hulp nodig? Wil je advies? Ervaar je dilemma’s rondom je seksuele voorkeur of gender identiteit? Onzekerheid, geheimhouding, acceptatieproblemen, negatieve reacties, angst voor uitsluiting of geweld kunnen enorm veel impact hebben op het dagelijks leven en functioneren.

Of ervaart een naaste, bijvoorbeeld je kind of ouder, degelijke worstelingen? Of wil je overleggen vanuit je rol als professional aangaande LHBTQI+ vragen?

Het werkterrein van het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk van het COC Haaglanden omvat meerdere gebieden:

 • We bieden hulpverlening voor iedereen die vragen heeft of problemen ondervindt rondom seksuele geaardheid of gender identiteit. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over acceptatieproblemen, coming out, coming in, cultuur en religie, discriminatie, (angst voor) uitsluiting of geweld, kinderwens, relatie, LHBTQI+ gevoelens binnen een heterorelatie, etcetera. Ook naasten, zoals partners, ouders of kinderen, zijn welkom voor een gesprek.
 • Er wordt hulpverlening geboden in de vorm van individuele-, relatie en groepsgesprekken.
 • Je kunt ook anoniem contact opnemen met ons via e-mail of telefoon. Indien je geen persoonsgegevens wilt geven, kun je dit aan de maatschappelijk werker melden.
 • Onze organisatie is gebonden aan regels en wetgeving inzake privacy en vertrouwelijkheid en heeft een geheimhoudingsplicht.
 • De hulp is kosteloos. Voor groepen kan een geringe bijdrage worden gevraagd.
 • We bieden geen materiële en financiële hulpverlening. Hiervoor kun je contact opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk in je wijk.
 • We werken samen met de crisisopvang binnen de Regio Haaglanden. 
 • Hulp kan geboden worden in het Engels, of indien nodig met een tolk (echter beperkt in verband met de kosten).
 • We bieden ook informatie voor professionals in verschillende werkvelden, zoals onderwijs of de (mentale) gezondheidszorg. Verder bieden we trainingen, workshops en gastlessen

Contact 
Heb je hulp nodig, wil je verwijzen of heb je een andere vraag? Stuur een email naar mw@cochaaglanden.nl. Je email zal vertrouwelijk behandeld worden, en we doen ons best zo spoedig mogelijk te reageren. 

Je kunt ons ook bellen op 070-3664888 of op 06 – 21985017 (Tika Stardust).
Tika (tika@cochaaglanden.nl) is aanwezig op dinsdag en donderdag en variabel.

Je kunt je direct aanmelden via ons digitale aanmeldformulier, en dit aan ons mailen. Wanneer je het prettig vindt (niet verplicht), kun je ook alvast je verhaal opschrijven

Adres
Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag  

Specialised Social Work COC Haaglanden

Do you need help? Do you want advice? Are you experiencing problems with your sexual preference or gender identity? Insecurity, secrecy, acceptance problems, negative responses, fear of exclusion and/or violence can have a severe impact on your daily life and functioning. 

Or is one of your close relatives, such as your child or parent, struggling with similar problems? Or would you like some support in your profession dealing with LGBTIQ+ questions? 

This specialised LGBTIQ+ welfare organisation offers a broad amount of services:

 • We offer assistance and support for everyone who has questions, or who struggles with issues concerning sexual preference or gender identity. Possible topics include acceptance problems, coming out, coming in, culture and religion, discrimination, fear of exclusion and/or violence, a child wish, relationships, LGBTIQ+ feelings within straight relationships, etcetera. Relatives, such as parents, partners or children, also welcome. 
 • We offer support sessions for individuals, couples and/or groups
 • You can remain anonymous when you contact us via email or phone. Please inform the social worker if you prefer not to share who you are. 
 • Our organization is bound to the Dutch laws on privacy and confidentiality, and we have a duty of confidentiality
 • Our help is free of charge. Group participants may be asked for a minimal contribution. 
 • We do not provide any material or financial aid. If you need this kind of assistance, please contact the general social work in your neighbourhood. 
 • We work together with crisis shelter services in the Haaglanden region. 
 • Assistance and support can be provided in English, and if necessary a translator can assist (this option is limited due to the costs).
 • We also offer information for professionals in different fields, such as education or (mental) health care. In addition, we offer trainings, workshops and lectures.

Contact 
Do you need help, do you want to refer someone, or do you have another question? Please send an email to mw@cochaaglanden.nl. Your email will be treated with full confidentiality, and we will try our best to answer as soon as possible. 

You can also call us on 070 – 3664888, or on 06 – 21985017 (Tika Stardust).
Tika (tika@cochaaglanden.nl) is available on Tuesday and Thursday and also works variable hours on other days. 

You can register directly by filling in our register form (digitale aanmeldformulier) and sending it to us. If you like (not obligatory), you can also write down your story in the following document: je verhaal opschrijven

Address
Specialised Social Work COC Haaglanden
Scheveningseveer 7
2514 HB Den Haag